ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များ